Dematerializacja akcji na okaziciela – czwarte wezwanie

Zarząd spółki Centraals Europe SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz czwarty akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki tj. ul. Jana Pawla II 22, 00-133 Warszawa w celu ich dematerializacji.

Warszawa 30.12.2020

Łucja Gdala – Członek Zarządu
Sławomir Kornicki – Członek Zarządu