jak rozpoznać dmp?

(data management platform)

To nie jest głupie pytanie!

Nie tak u0142atwo jest rozpoznau0107 DMP, w szczegu00f3lnou015bci jeu017celi ktou015b zaczyna nam wmawiau0107, u017ce jest to DMP. Pominiemy tu skrajne przypadki udowadniania, u017ce platforma marketing automation nie jest DMP, poniewau017c musielibyu015bmy taku017ce pou015bwiu0119ciu0107 czas na udowadnianie, u017ce Excel taku017ce nie jest platformu0105 DMP.

DMP zbiera i agreguje dane typu first-party na temat uu017cytkowniku00f3w, budowane w kanau0142ach cyfrowych, w punktach tradycyjnych, w CRM, umou017cliwiaju0105c bezpou015brednieu00a0 targetowanie komunikacji na podstawie tych danych.
Dane typu first-party u2013 pochodzu0105 ze u017aru00f3deu0142 wu0142asnych, np. wu0142asna strona internetowa, karta lojalnou015bciowa.u00a0 Dane third-party takie jak demografia i dane behawioralne na stronach zewnu0119trznych, itp. su0105 czu0119sto dostu0119pne w DMP lub mogu0105 byu0107 w u0142atwy sposu00f3b do niego wu0142u0105czone.
u00a0
Bioru0105c pod uwagu0119 powyu017cszu0105 definicju0119 teoretycznie wiele technologii mogu0142oby siu0119 zaliczyu0107 do kategorii DMP. Co wiu0119c musi posiadau0107 DMP, ajkie funkcjonalnou015bci, aby byu0107 nazwanym peu0142noprawnym DMP?

Pytania, na ktu00f3re trzeba sobie odpowiedzieu0107 dokonuju0105c wyboru DMP

Czy to jest w ogu00f3le DMP?

DMP (takie jak Oracle BlueKai, Adobe Audience, Krux/ Salesforce, TheAdex) gromadzi dane behawioralne, umou017cliwia segmentacju0119 danych / budowu0119 segmentu00f3w targetowania i aktywachu0119 zgromadzonych danych w czasie rzeczywistym w kanau0142ach mediowych. Bu0119du0105 to dowolne kanau0142y mediowe – dowolny adserwer, dowolne SSP, dowolne DSP, dowolny system personalizacji strony.
n

n
SSP, takie jak Doubleclick, Adform, Mediamath gromadzi dane behawioralne na potrzeby wykorzystania w kampaniach w pojedynczym DSP 
(a wiu0119c we wspomnianych wczeu015bniej Doubleclick, Adform, Mediamath). Su0105 to klasyczne tzw. wallet gardens – dane wchodzu0105ce do systemu su0105 ograniczone w wykorzystaniu w tej samej platformie, integracja z zewnu0119trznymi systemami jest prawie zawsze w ogu00f3le nie mou017cliwa.
n

n
Data Cloud takie jak Netsprint, OnAudience, ODC gromadzu0105 dane behawioralne we wspu00f3lnej chmurze dobudowuju0105c wartou015bu0107 do uprzednio zgromadzonych danych w celu ich odsprzedau017cy na rynku. Istotu0105 
data cloud jest udostu0119pnianie danych wszystkim podmiotom na rynku.
n

n
I w kou0144cu mamy jeszcze jednego gracza na rynku, ktu00f3ry jest czu0119sto mylony z DMP – Customer Management Platform. CMP gromadzi dane behawioralne w uju0119ciu profilu uu017cytkownika, nie synchronizuje identyfikatoru00f3w z marketplace reklamowym.
n

5 podstawowych pytau0144, na ktu00f3re trzeba odpowiedzieu0107 przed wyborem dostawcy DMP

Czy jest to rozwiu0105zanie w chmurze?


Czy platforma DMP jest rozwiu0105zaniem chmurowym? Nie da siu0119 zbudowau0107 i zainstalowau0107 DMP w wersji on-premise. To by byu0142o jak lot rowerem na ksiu0119u017cyc. Istotu0105 DMP jest synchronizacja informacji (identyfikatoru00f3w uu017cytkowniku00f3w) z cau0142ym marketplace. A z tym dobrze nawet nie radzu0105 sobie niektu00f3re chmurowe, globalne systemy.

Czy gromadzi, klasyfikuje i aktywuje dane w czasie rzeczywistym?


Czy system gromadzi, klasyfikuje i aktywuje dane w czasie rzeczywistym? DMP to nie hurtownia danych w ktu00f3rej bu0119dziemy gromadziu0107 dane po to, u017ceby ktou015b kiedyu015b zrobiu0142 na niej jaku0105u015b analityku0119. To nie jest teu017c typowy system do webanalityki.

Celem DMP jest wykorzystanie tych danych, ich aktywacja w ciu0105gu kilkudziesiu0119ciu milisekund. DMP powinno byu0107 wiu0119c zintegrowane z dziesiu0105tkami aplikacji partneru00f3w zewnu0119trznych (DSP, SSP, adserwery i inne) na potrzeby zaru00f3wno targetowania jak i zbierania danych.

Czy jest to odru0119bna instancja?


Czy klient otrzymuje odru0119bnu0105 instancju0119 systemu? DMP to technologia a nie system do mieszania danych ru00f3u017cnych podmiotu00f3w. Dlatego teu017c wdrou017cenie DMP oznacza wdrou017cenie odru0119bnej instancji systemu, z danymi 1st party, ktu00f3re w trakcie gromadzenia bu0119du0105 wydzielone, zaszyfrowane na potrzeby pojedynczego klienta.

Dostawca DMP nie mou017ce wiu0119c skupiau0107 siu0119 na sprzedau017cy danych (data cloud), nie mou017ce byu0107 domem mediowym, ktu00f3rego naturu0105 jest gromadzenie i wykorzystanie wiedzy na temat poszczegu00f3lnych klientu00f3w u innych klientu00f3w (sic!). Platforma DMP powinna dawau0107 mou017cliwou015bu0107 peu0142nego zarzu0105dzania danymi po stronie klienta (interfejs).

Czy dane su0105 Twoju0105 wu0142asnou015bciu0105?

Konstrukcja umowy z dostawcu0105 DMP powinna wskazywau0107, u017ce zgromadzone dane w platformie DMP su0105 w 100% wu0142asnou015bciu0105 jedynie klienta. Peu0142na wu0142asnou015bu0107 powinna pozwalau0107 na eksport, wykasowanie danych, integracju0119 danych z systemami wu0142asnymi klienta.

Zgodnie z regulacju0105 GDPR uu017cytkownik mou017ce poprosiu0107 o wszystkie dane, ktu00f3re zostau0142y zgromadzone przez wu0142au015bciciela strony na jego temat, o informacje jak du0142ugo te dane su0105 gromadzone i z jakimi podmiotami byu0142y wspu00f3u0142dzielone (Subject Access Requests - SAR). System powinien gwarantowau0107 peu0142en, nieograniczony dostu0119p do zgromadzonych danych. Powinien pozwalau0107 na elastyczne zarzu0105dzanie danymi, w tym usuwanie fragmentu / cau0142ou015bci danych. Powinien pozwalau0107 na peu0142en lub czu0119u015bciowy eksport danych. n

Czy jest to platforma otwarta?


Otwartou015bu0107 platformy na inne aplikacje z segmentu martech oznacza wru0119cz gotowe aplikacje pozwalaju0105ce na bezpou015brednie wykorzystywanie tych danych w targetowaniu w mediach i aktywacji we wszystkich kanau0142ach, u0142u0105cznie z FB, searchem, mediami wu0142asnymi, marketing automation, etc.

Platforma DMP powinna pozwalau0107 na integracju0119 z dowolnymi u017aru00f3du0142ami danych, zaru00f3wno poprzez synchronizacju0119 na www jak i transfer danych SDT. A przede wszytskim platforma DMP powinna mieu0107 otwarte API pozwalaju0105ce na integracju0119 systemu z dowolnym rozwiu0105zaniem na rynku, w tym z rozwiu0105zaniami bezpou015bredniej konkurencji dostawcy DMP.

Su0142awomir Kornicki

VP/Director, Data & Strategy, Centraals Europe SA

Ostatnie posty

No posts found!